/// DE    /// CZ    /// EN

SASKÝ DESIGN NA DESIGNBLOK

06. – 10. ŘÍJEN 2021 /// PRAHA

Za každým dílem je kousek příběhu: „DESIGN – MADE IN SAXONY“ prezen­tuje 16 vybraných desi­gnérů a desi­gnérek ze Saska. Každý  a každá z nich vypráví jedi­nečný příběh o nových kombi­n­acích, udrži­telnosti a oživených tradicích. V centru pozor­nosti stojí unikátní design a řemeslo od šperku, přes módu, porcelán, sklo, papír, dřevo a světlo, až po unikátní spor­tovní vybavení.

VYSTA­VO­VA­TELÉ A VYSTAVOVATELKY

Anne Hennig Schmuckdesign

Anke Hennig vyrábí moderní šperky z textilních mate­riálů. Základ jejich šperků je tenká nit. Růst a opako­vání jsou urču­jí­cími tématy práce, Anke Hennig nachází inspi­raci ve struk­turách a tvarech přírody. K výrobě šperků používá Anke Hennig téměř zapo­menutou tech­niku ​​pletení z 19. Století, tak zvaný „Häkel­galon“.

ANKE HENNIG SCHMUCKDESIGN
www.ankehennig.de

Bildquelle: corporate friends® GmbH

Corpo­rate friends GmbH by chtěla svými výrobky zpro­s­třed­kovat nejvyšší možné stan­dardy kvality, pokud jde o světlo, mate­riál a zpra­co­vání. Mini­ma­listická forma a zdržen­livý design, inova­tivní řízení a široké možnosti kombi­nací nabízí světelným projek-tantům opti­mální nástroj pro osvět­lení nejrůz­ně­jších výstav­ních situací.

CORPO­RATE FRIENDS
www.corporatefriends.de

Drechslerei Schalling Foto: Anna Werner

Truhlárna Schal­ling je rodinná firma ve čtvrté generaci a vyrábí všechny své produkty náročnou ruční prací. „Zamm“ je hravá nová inter­pretace tradičních kruš­no­hor­ských figurek anděla a horníka. Světelní andělé spojují jedi­nečné kruš­no­horské řemeslo s moderní soudobou formou.

DRECHS­LEREI SCHALLING
www.schalling-seiffen.de

dreizehngrad

drei­zehn­grad (třináct stupňů) je výrobcem ručně vyrá­běných světel, nyní před­s­ta­vují nejno­vější řadu světel DISCO. drei­zehn­grad miluje auten­tické přírodní mate­riály a jejich každo­denní použí­vání. Světla se vyznačují dřevěným mate­riálem s leto­kruhy a přiro­zeným zabar­vením, každé světlo vypráví svůj vlastní příběh.

DREI­ZEHN­GRAD
www.dreizehngrad.de

Elementaris

Elemen­taris vyrábí unikátní šperky z porcelánu a stříbra. Na začátku je mate­riál: porcelán, suro­vina, která není tvrdá, ale měkká, a proto vyža­duje a umožňuje zcela odlišné způsoby zpra­co­vání. Nejjem­nější povrchové struk­tury jsou nejen možností, ale i výchozím bodem pro práci. Kolekce, „Bubbles“ vznikla ve spolu­práci se značkou Corinna Aurelia.

ELEMEN­TARIS BY BEATE PFEFFERKORN
www.elementarisbypfefferkorn.de

eye eye Illustration

Robert Jäger vytváří ilus­tro­vané, kyklopské, často herma­fro­ditní postavy s touhou použít pouze jeden obrázek k ilus­traci imagi­na­tiv­ního příběhu, komické situace nebo rutiny každo­den­ního života a na chvíli vytáh­nout diváka z jeho reality.

EYE EYE – ILLUSTRATION
www.eyeeye.wtf

Heike Berl

Heike Berl inter­pre­tuje nově výrobu papíru. Výroba papíru má dlouhou tradici.  Výroba papí­ro­vých archů je základem a má nesmírný kulturní a histo­rický význam. Heike Berl používá tuto tech­no­logii, inter­pre­tuje ji moderním způs­obem a využívá ji k vývoji uměleckých děl zobra­zu­jí­cích napětí mezi současnou německou historií a envi­ron­men­tálními aspekty.

HEIKE BERL
www.heike-berl.de

Bettina Kletzsch

Módní dům Kletzsch byl založen v roce 1847 v Bischofs­werdě. Vystu­do­vaná módní desi­gnérka Bettina Kletzsch nava­zuje neobvy­klým způ-sobem na rodinnou tradici již v páté generaci. Tato desi­gnérka vytváří ve vlastní dílně v Drážďanech uměleckou, expe­ri­men­tální módu z vysoce kvalit­ních látek. Každý kousek je unikát!

MODE­HAUS KLETZSCH
www.bettinakletzsch.com

Nómada Rucksack

Nómada vznikla v Santiagu de Chile v roce 2016 a po roce se přes­těho­vala do Drážďan. V malém ateliéru Nómada navrhuje a vyrábí batohy, tašky, kabelky a doplňky v malých sériích. Velký důraz je kladen na mini­ma­listický a nadča­sový design, na použí­vání kvalit­ních a udrži­telných mate­riálů za účelem vytvá­ření produktů s dlouhou životností.

NÓMADA RUCK­SACK
www.nomada-rucksack.com

Porzellanatelier Claudia Biehne & Stefan Passig

Možnosti, které porcelán nabízí, jsou pro umělce v podstatě neko­nečné. Prozko­umat tento vesmír je hlavním zájmem Claudie Biehne. Série „Lumos“ se skládá z jemných závěs­ných světel a misko­vých  předmětů.

PORZEL­LANATE­LIER
CLAUDIA BIEHNE & STEFAN PASSIG
www.biehne-porzellan.de

silbaerg GmbH

Silbaerg GmbH navrhuje a vyrábí inova­tivní produkty pro boar­dové sporty pomocí paten­to­vané tech­no­logie A.L.D.-tech.®. Prkna jsou vyrá­běna v malých sériích převážně v lokální produkci a tvrale jsou vylepšo­vána co do tech­no­logie, tak i udrži­telnosti. Silbaerg se oddělil od Tech­nické Univer­zity v Chem­nitz v roce 2011 a od té doby prodává své produkty po celém světě.

studio.glas Bildquelle: Torsten Rötzsch

Torsten Rötzsch pracuje s horkým sklem a využívá jej v celém rozsahu. Všechny objekty, které vytváří, jsou volně tvaro­vány a vyrá­běny se smyslem pro proporce. Při návrhu a výrobě jsou pro něj proporce velmi důležité, stejně jako nový pohled na velmi tradiční tech­niky tohoto řemesla.

TOFF & ZÜRPEL® Manufaktur

Drážďanská manu­fak­tura TOFF & ZÜRPEL nabízí od roku 2017 ručně vyrá­běné ubrousky s včelím voskem. Jejich certi­fik­ované orga­nické ubrousky s včelím voskem jsou opako­vaně použi­telnou alter­na­tivou k potra­viná­řské fólii a hliní­kové fólii a mají řadu prospěšných vlast­ností, díky nimž udrží potra­viny déle čerstvé.

TOFF & ZÜRPEL MANUFAKTUR
www.toffundzuerpel.de

Kerstin Rößler

Kerstin Rößler vytváří indi­vi­duální světelné objekty, které svými nespočet­nými pohy­b­li­vými kompo­nenty připomí­nají pampe­lišky. V momentě, kdy se papír a světlo do-stanou  do nového kontextu, ztratí oba své hodno­cení jako banální mate­riál každo­denní potřeby.

TRAG­WERK BY BLUMENSTOCK
www.tragwerk-blumenstock.de

Viola Lippmann

Desi­gnérka, ilus­trá­torka a autorka Viola Lipp­mann před­s­ta­vuje ve své # 365AWESOMEWOMEN úžasné ženy, na které historie zapom­něla. Chce upozornit na všechny tyto SHEROS, vyprávět o jejich práci, ukázat, čeho dosáhly a nabíd­nout je jako inspi­raci pro další generace žen i mužů.

VIOLA LIPP­MANN
www.violalippmann.com

WESTOSTERON

WEST­OSTERON je studio inte­rié­ro­vého a  produk­to­vého designu. Od roku 2007 vyvíjí nábyt­kový , doplň­kový a světelný design s mnoha nevšed­ními aspekty.  Nástěnné hodiny FRAKTUHR zcela bez ručiček se pohy­bují v zají­mavé zóně někde mezi abstrakt­ními nástěn­nými hodinami a uměleckým objektem. Celá hodina je vidi­telná přesně v jednom bodě, krátce nato opět zmizí.

WEST­OSTERON
www.westosteron.com

DESIGN­BLOK 2021

design­blok, meziná­rodní pražský festival designu, je největší veletrh designu a  módy v centrální Evropě a otevírá své brány od 6. do 10. října 2021. V tomto roce se zde v rámci společ­ného stánku poprvé před­s­taví vyni­ka­jící saský design.

“Design je pro rene­sanci kvality života velmi důležitý. Pro funkč­nost věcí, kterými se obklo­pu­jeme. Pro krásu pros­tředí, ve kterém žijeme a ve kterém vyrostou budoucí generace. Design může pomoci vyřešit prob­lémy a dostat se z krizí. “ Jana Zielinski, ředi­telka designblok

Design­blok před­s­ta­vuje výběr desi­gnérů  a výrobců z celé Evropy, včetně pres­tižních značek a proto­typů mladých desi­gnérů. Veletrhu se účastní více než 200 vysta­vo­va­telů, kteří jsou rozdě­leni do oblastí Super­studio, Open­studio a Art House. Design­blok 2021 se usku­teční v histo­rickém komplexu budov Gabriel Loci. Současně ve městě oteví­rají své brány desítky galerií, show­roomů a pop-up obchodů, které nabí­zejí doplň­kový program. Festival každo­ročně navš­tíví přes 50 000 návš­těv­níků z celého světa.

Prezen­to­váno

Partnerlogo_AHK

V pověření

Prezen­to­váno

Partnerlogo_AHK

V pověření