Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freun­dInnen von Krea­tives Sachsen, wir möchten Sie an dieser Stelle herz­lich zu folgender inter­na­tio­nalen Veran­stal­tung einladen, die von Krea­tives Sachsen präsen­tiert wird.
Sehr geehrte Damen und Herren/Dear ladies and gentlemen/Vážené dámy a vážení pánové,

(DE)

in Koope­ra­tion mit der Euro­re­gion Elbe/Labe und dem Landes­ver­band der Kultur- und Kreativ­wirtschaft Sachsen e.V. laden wir Sie herz­lich zur Task Force Cross Border Culture (T4CBC) am 07.11.2017 nach Dresden ein.

Die T4CBC ist eine Task Force der Arbeits­ge­mein­schaft Euro­päi­scher Grenz­re­gionen (AGEG), die einmal jähr­lich eine Tagung zu verschie­denen Themen in einer Grenz­re­gion veran­staltet, um die inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit in jenen Regionen zu befördern.

Die dies­jäh­rige Tagung stellt die Kultur- und Kreativ­wirtschaft in der deutsch-tsche­chi­schen Grenz­re­gion in den Fokus. Im Rahmen der Tagung werden den Akteu­rInnen dieser Branche die spezi­fi­schen euro­päi­schen Netz­werke vorge­stellt, die die inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit unter­stützen, sowie erfolg­reiche Modell­pro­jekte. Zudem wird die Viel­zahl prak­ti­scher Fragen und Heraus­for­de­rungen bespro­chen, die mit der Arbeit in anderen Ländern verbunden sind wie z.B. im Arbeits­recht, Steu­er­recht oder bei Gebüh­ren­fragen. Über­dies bietet die Konfe­renz inter­na­tio­nale Kontakt- und Netz­werk­mög­lich­keiten. Sie richtet sich an den gesamten säch­sisch-tsche­chi­schen Grenzraum.

(EN)

In part­nership with the Euro­re­gion Elbe/Labe and the National Asso­cia­tion of the Cultural and Crea­tive Indus­tries of Saxony, we warmly invite you to the Task Force Cross-Border Confe­rence (T4CBC) on 07.11.2017 in Dresden.

The T4CBC is a task force of the Asso­cia­tion of Euro­pean Border Regions (AEBR) which orga­nizes a yearly confe­rence in varying Euro­pean border regions in order to support inter­na­tional co-opera­tions within those regions.

This year’s confe­rence focuses on the cultural and crea­tive indus­tries in the Saxon-Czech border area. In the frame­work of the confe­rence the specific Euro­pean networks, that support inter­na­tional co-opera­tions, will be intro­duced to the local entre­pre­neurs as well as successful model projects. Further­more, the multiple prac­tical ques­tions and chal­lenges asso­ciated with trans­na­tional co-opera­tions such as labor laws, tax laws, and fees, will be discussed. Also, the confe­rence will offer inter­na­tional contact and network possi­bi­li­ties. It addresses the entire Saxon-Czech border area.

(CZ)

ve spolu­práci s Euro­re­gionem Elbe/Labe a saským Zemským svazem pro kulturní a krea­tivní průmysl Vás srdečně zveme na konfe­renci Task Force Cross Border Culture (T4CBC), která proběhne 07.11.2017 v Drážďanech.

T4CBC je odbornou skupinou Pracov­ního společenství evrops­kých hraničních regionů (AGEG), která jednou ročně pořádá konfe­renci k nejrůz­ně­jším proble­ma­tikám a tématům v jednom z hraničních regionů s cílem podpořit meziná­rodní spolu­práci v dané lokalitě.

Letošní konfe­rence se zaměří na kulturní a krea­tivní průmysl v česko-něme­ckém pohr­a­ničním regionu. V rámci konfe­rence se místním aktérům z této branže před­s­taví speci­fické evropské sítě a insti­tuce, které podpo­rují meziná­rodní spolu­práci, a zároveň úspěšné mode­lové projekty. Kromě toho budou pojed­ná­vány prak­tické otázky a výzvy, které jsou spojené s prací v zahra­ničí, jako např. pracovní právo, otázka zdanění či různých poplatků. Jako bonus navíc nabízí tato konfe­rence možnost získání meziná­rod­ních kontaktů a propo­jení. Cílovou skupinu tvoří celé sasko-české pohraničí.

Ort/Location/Místo konání: neon­worx Kunst­halle, Kraft­werk Mitte Dresden, Wettiner Platz, 01067 Dresden, Germany

Anreise/getting there/Příjezd

Dolmetschen/Translation/Tlumočení: CZ-DE-EN

Teilnahmegebühr/fee/Účastnický poplatek: 00,00

Anmeldeschluss/closing date/Uzávěrka přihlášek: 30.10.2017

Anmeldelink/Link to subscription/Link pro přihlášení

Ansprechpartner/contact/Kontaktní osoba: Stephan Franck, projekte@lvkkwsachsen.de

Herz­liche Grüße/best regards/srdečné pozdravy

Rüdiger Kubsch / Geschäfts­führer der Euro­re­gion Elbe-Labe),
Martin Fiedler / Vorsit­zender Landes­ver­band der Kultur und Kreativ­wirtschaft Sachsen,
Rudolf Godesar / Vorsit­zender Task Force Cross-Border Culture AEBR

Einla­dung und Programm­heft finden Sie hier.
Hier können Sie sich für die Konfe­renz anmelden.